O društvu

Prirodoslovno društvo Slovenije  (PDS) je neposredni dedič društva Kranjskega deželnega muzeja, ki je bilo ustanovljeno leta 1839. Odsek za varstvo prirode je prešel v prirodoslovno sekcijo društva. Ta je leta 1934 prerasla v samostojno Prirodoslovno društvo.

PDS je danes nevladna organizacija, ki povezuje strokovnjake in ljubitelje z vseh naravoslovnih področij.

Cilji društva:

 • • prizadevanje za strokovno raven dela društva,
 • • pospeševanje in povezovanje poljudnoznanstvene, naravoslovne in naravovarstvene aktivnosti,
 • • vzpostavljanje in vzdrževanje stikov med strokovnjaki različnih naravoslovnih vej,
 • • sodelovanje s tujimi strokovnjaki s področja delovanja društva,
 • • sodelovanje s sorodnimi društvi in organizacijami doma in v tujini.

 

Naloge društva:

 • • prireja predavanja,ekskurzije, razstave in tekmovanja,
 • • ustanavlja sekcije, krožke, aktive,
 • • izdaja in zalaga poljudnoznanstveno revijo Proteus ter izdaja in spodbuja izdajanje druge znanstvene in poljudnoznanstvene, vzgojne in popularizacijske literature in tiska s področja naravoslovja,
 • • za svoje člane in druge strokovnjake različnih naravoslovnih vej prireja sestanke, tečaje, posvetovanja, seminarje in podobno ter jim omogoča objavljanje znanstvenih in poljudnoznanstvenih spisov z izdajanjem periodnih in občasnih publikacij,
 • • podpira ustanavljanje samostojnih naravoslovnih društev ali zvez društev v Sloveniji,
 • • sodeluje z ustanovami in zavodi pri izdelavi vzgojno izobraževalne literature s področja naravoslovja,
 • • ustanavlja sklade, ki programsko in materialno podpirajo reševanje določene problematike iz delovnega področja društva,
 • • ustanavlja zavode, ki vsebinsko, kadrovsko in organizacijsko samostojno vodijo naravovarstveno-izobraževalne programe (botanični vrtovi, informacijska središča ipd.),
 • • podeljuje društvena priznanja:
  • • Angele Piskernik in Ferdinanda Seidla (naravovarstveno)
  • • Grošljeva plaketa (za izjemne dosežke pri reviji Proteus)
  • • Kavčičev sklad (za mlade pisce v Proteusu)
  • • Zlata značka PDS (za vidnejše društvene dosežke).

 

Pomembnejši projekti v preteklosti:

 • Terenske ekskurzije s strokovnjaki za krožkarje in njihove mentorje od leta 1963 naprej. V letih od 1979 do 1992 so bili izdani tudi posebni vodniki ekskurzijskih poti (17 zvezkov).
 • • Od 1991 do 2001 so bile za najprizadevnejše pedagoge organizirane tri- do petdnevne strokovne ekskurzije v tujino v izbrane naravoslovno ali naravovarstveno pomembne kraje.
 • Mladinska raziskovalna akcija Okolje v Sloveniji: leta 1974 – projekt Voda, leta 1977 – projekt Zrak, leta 1982 – projekt Tla. Za vsak projekt je bilo pripravljenih več priročnikov, za projekt Voda pa tudi pripomočki za terensko delo in kemikalije. Leta 1984 je izšel drugi priročnik za projekt Zrak s pregledno lišajsko karto.
 • Program za člane društva: naravoslovne in naravovarstvene enodnevne ekskurzije po Sloveniji in v zamejstvu (od 7 do 10 na leto), mesečna srečanja naravoslovnih fotografov, enkrat mesečno naravoslovno predavanje.
 • Varstvo narave: leta 1920 (Spomenica za varstvo narave), leta 1924 (soustanoviteljstvo Alpskega varstvenega parka, predhodnika Triglavskega narodnega parka), leta 1940 (pobuda Dravski banovini za razširitev parka), 1946-1961 (prizadevanja za obnovitev in razširitev Triglavskega narodnega parka), leta 1967 (Teden varstva narave), leta 1970 (vodilna vloga v Evropskem letu varstva narave), leta 1972 (Zelena knjiga o ogroženosti okolja v Sloveniji), leta 1972 (pobuda za ureditev Divjega jezera za »muzej v naravi«), leta 1974 (posebna številka Proteusa ob 50-letnici Triglavskega narodnega parka), leta 1985 (skupaj z upravo Triglavskega narodnega parka obsežen vodnik po parku s karto).

 

 Pomembnejši projekti iz zadnjega obdobja:

 • • Vsakoletna prireditev ob Mednarodnem dnevu biotske raznovrstnosti (od leta 1995 dalje).
 • • Vsakoletno srečanje Dan naravoslovcev (od leta 1976 dalje).
 • • Natečaj »Rastlina in žival leta« (od leta 1994 dalje, z letom 2008 razširjena še na »kamnino leta«).
 • • Projekt »Lesnika (Malus sylvestis), drobnica (Pyrus piraster), skorš (Sorbus domestica) – jih še poznamo?« (od leta 1997 do leta 1999).
 • • Mednarodni naravovarstveni projekt »Kartiranje travišč Slovenije« (od leta 1999 do leta 2003)
 • • Projekt »Razširjenost omelovk v Sloveniji« (od leta 2000 do leta 2002)
 • • Seminar »Vodenje manjših naravovarstvenih projektov« (2001)
 • • Projekt »Drevoredi kot naravna in kulturna dediščina« (2000-2003)
 • • Projekt »Mikoriza – očem skrita biodiverziteta“« (od leta 2002-2004)
 • • Izdaja treh zloženk na temo biotska raznovrstnost: »Biotska raznovrstnost in kmetijstvo«, »Biotska raznovrstnost in gozdarstvo« in »Biotska raznovrstnost in turizem« (2002).
 • • Akcija »Promocija naravoslovnih in tehniških znanosti na osnovnih in srednjih šolah« (2002-2005).
 • • Posvet na temo »Natura 2000 v Sloveniji in EU« (2004).
 • Tekmovanje iz znanja biologije za Proteusovo priznanje za osnovne šole (od leta 2004 dalje).
 • • Seminar za učitelje: »Genetika« (oktober 2006).
 • • Seminar za učitelje: »Podnebne spremembe« (oktober 2007).
 • Tekmovanje iz znanja biologije za Proteusovo nagrado za srednje šole (od leta 2008 do leta 2012 v sodelovanju z ZOTKS).

 

Založniška dejavnost:

 • • Izdajanje revije »Proteus« (od leta 1933 dalje),
 • • Darinka Soban: »Linnéjeva pisma Scopoliju 1761-1773« (1995),
 • • Devana Lavrenčič: »Lavo Čermelj, slovenski znanstvenik, fizik in publicist« (1999),
 • • Matija Gogala, urednik: »Kazalo šestdesetih letnikov Proteusa« (1999) – knjiga, CD (2004),
 • • Darinka Soban: »Joannes A.Scopoli – C. Linnaeus: dopisovanje v letih 1760-1775« (2004).
 • • Zalika Črepinšek: “Fenologija. Koledar narave” (2010).