Pravilnik o tekmovanju iz znanja biologije za osnovne šole za Proteusovo priznanje

Na podlagi 11. člena Pravil Prirodoslovnega društva z dne 14. 12. 2020 izdaja izvršni odbor Prirodoslovnega društva Slovenije

 

P R A V I L N I K

O TEKMOVANJU IZ ZNANJA BIOLOGIJE ZA OSNOVNE ŠOLE

ZA PROTEUSOVO PRIZNANJE

 

SPLOŠNI DEL

 1. člen

(Vsebina pravilnika)

Ta pravilnik ureja pripravo in izvedbo tekmovanja iz znanja biologije za osnovne in srednje šole.

S tem pravilnikom se določa:

 • organizatorja priprave in izvedbe tekmovanja,
 • cilje tekmovanja,
 • razpis, vodenje tekmovanja, pripravo nalog,
 • organizacijo tekmovanja,
 • vlogo in naloge učiteljev in mentorjev,
 • kriterije za podeljevanje priznanj in nagrad,
 • razglasitev rezultatov,
 • postopek razreševanja ugovorov na vrednotenje nalog,
 • financiranje tekmovanja.
 1. člen

(cilji tekmovanja)

Cilji tekmovanja so:

 • širjenje in poglabljanje znanja iz biologije,
 • primerjanje znanja med učenci,
 • popularizacija znanja biologije,
 • uporaba znanja biologije,
 • odkrivanje in spodbujanje nadarjenih za biologijo,
 • motivacija za nadaljnje poglabljanje znanja s področja biologije,
 • ozaveščanje učencev o pomenu razumevanja narave, njenih procesov in zakonitosti ter varovanja narave in naravne dediščine,
 • priprava učiteljev mentorjev.
 1. člen

 (Ravni tekmovanja)

Tekmovanje iz znanja biologije poteka na dveh ravneh:

 • šolsko tekmovanje za bronasto Proteusovo priznanje,
 • državno tekmovanje za srebrno in zlato Proteusovo priznanje.
 1. člen

(Organizator tekmovanja iz znanja)

Tekmovanje iz znanja biologije za Proteusovo priznanje organizira Prirodoslovno društvo Slovenije (v nadaljevanju PDS). Pri izvedbi lahko sodelujejo tudi druga zainteresirana društva in organizacije ter sponzorji in donatorji.

PDS imenuje za izvedbo tekmovanja Organizacijski odbor ter predsednika tekmovanja.

 1. člen

(Organizacijski odbor)

Organizacijski odbor za izvedbo tekmovanja vodi predsednik tekmovanja.

Organizacijski odbor sestavlja od 3 do 7 članov vključno s predsednikom. Organizacijski odbor predlaga obliko tekmovanja in organizira pripravo na tekmovanje in izvedbo tekmovanja na šolski in državni ravni.

Organizacijski odbor ima naslednje naloge:

 • pripravi rokovnik za izvedbo posameznih faz tekmovanja,
 • pripravi izvedbeni in finančni načrt tekmovanja, ki ga potrdi izvršni odbor PDS,
 • pripravi obvestila o tekmovanju in poskrbi za njihovo razpošiljanje,
 • vodi pripravo učiteljev mentorjev za izvedbo tekmovanja,
 • sodeluje pri pripravi strokovnega gradiva in navodil za šolska tekmovanja in poskrbi za njegovo razpošiljanje,
 • poskrbi za stik in sodelovanje s šolskimi tekmovalnimi komisijami,
 • zbere in objavi rezultate šolskega tekmovanja,
 • organizira in izvede državno tekmovanje,
 • imenuje šole organizatorje državnega tekmovanja,
 • poskrbi za pripravo gradiva in navodil za državno tekmovanje,
 • pripravi gradiva za objavo na spletnih straneh,
 • pripravi bronasta Proteusova priznanja za šolska tekmovanja in poskrbi za njihovo podelitev na šolah,
 • organizira podelitev srebrnih in zlatih Proteusovih priznanj na državnem tekmovanju.
 1. člen

(Strokovni odbor)

Strokovni odbor za tekmovanje imenuje organizacijski odbor in ga vodi predsednik tekmovanja. Strokovni odbor sestavlja od 3 do 10 članov. Naloge strokovnega odbora so:

 • priprava nalog za šolsko in državno tekmovanje, priprava rešitev in točkovnikov,
 • nadzor nad strokovno izvedbo tekmovanja (pravilnost popravljanja in vrednotenja nalog),
 • sodelovanje pri pripravi mentorjev na tekmovanje,
 • reševanje pritožb v zvezi s popravljanjem in vrednotenjem nalog na državnem tekmovanju.

Člani strokovnega odbora podpišejo izjavo o zaupnosti vsebin nalog, ki velja v času trajanja tekmovanja.

 1. člen

(Sodelovanje učiteljev)

Pri organizaciji in izvedbi tekmovanja sodelujejo poleg članov zainteresiranih društev, članov organizacijskega in strokovnega odbora tudi učitelji biologije v osnovnih šolah in srednjih šolah.

 1. člen

(Veljavnost tekmovanja)

Zlata in srebrna Proteusova priznanja se po sklepu Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije lahko upoštevajo za pridobitev Zoisove štipendije.

 1. člen

(Prostovoljnost sodelovanja)

Sodelovanje učencev (v nadaljnjem besedilu: tekmovalci) na tekmovanju je prostovoljno.

Organizator tekmovanja mora tekmovalce oziroma njihove zakonite zastopnike pred tekmovanjem seznaniti z vsebino tega pravilnika.

Soglasje staršev za udeležbo in s tem povezano javno objavo rezultatov zagotovi šola, ki prijavlja učenca.

 1. člen

(Pravica udeležbe na tekmovanju)

Na tekmovanju iz znanja biologije za Proteusovo priznanje lahko tekmujejo učenke in učenci 8. in 9. razredov devetletke.

Tekmovanja se lahko pod enakimi pogoji udeležijo tudi tekmovalci slovenske narodnosti iz zamejstva ter otroci državljanov Slovenije, ki so na začasnem delu v tujini.

Tekmovalci, ki so tuji državljani oziroma osebe brez državljanstva in prebivajo v Republiki Sloveniji, imajo pravico do tekmovanja na šolskem in državnem nivoju pod enakimi pogoji kot državljani Republike Slovenije.

 1. člen

(Dostopnost tekmovanja – matične šole)

Tekmovalec, ki se želi udeležiti tekmovanja na šolski ravni, šola, ki jo obiskuje, pa tekmovanja na tej ravni ne organizira, se lahko udeleži tekmovanja na eni izmed matičnih šol za tekmovanje iz biologije.

Prijavo tekmovalca na matično šolo za tekmovanje iz znanja biologije opravi šola, kjer je tekmovalec vpisan. Ena šola lahko na matično šolo prijavi največ do 4 tekmovalce. Če je kandidatov za šolsko tekmovanje več, šola tekmovanje organizira sama.

Matična šola za tekmovanje iz znanja biologije za tekmovalce iz drugih šol vodi posebno evidenco, ločeno od evidence svojih tekmovalcev.

Evidenco o tekmovalcih iz drugih šol matična šola uniči po preteku enega leta od zaključka tekmovanja.

Materialne stroške matičnih šol za izvedbo tekmovanja iz znanja biologije za posamezne tekmovalce krijejo šole, ki tekmovalce pošljejo na tekmovanje, razen če se šole ne dogovorijo drugače.

Šolsko tekmovanje iz znanja lahko organizira več šol skupaj. Šole se o organizaciji in izvedbi tekmovanja iz znanja medsebojno dogovorijo.

 

RAZPIS TEKMOVANJA

 1. člen

(Razpis tekmovanja)

Prirodoslovno društvo Slovenije do 30. junija objavi razpis tekmovanja za tekmovanje iz znanja biologije v naslednjem šolskem letu.

Razpis se objavi v reviji Proteus in na spletnih straneh Prirodoslovnega društva Slovenije www.proteus.si.

 1. člen

(Vsebina razpisa)

Razpis tekmovanja obsega:

 • program in rokovnik tekmovanja za posamezne ravni tekmovanja z navedbo ustrezne literature in pripomočkov,
 • čas (dan in uro) izvedbe šolskih in državnega tekmovanja,
 • roke in naslove za prijavo za šolsko in državno tekmovanje,
 • višino morebitne prijavnine za posamezno šolsko leto za udeležbo na državnem tekmovanju.
 1. člen

(Prijava na tekmovanje)

Tekmovalec se na šolsko tekmovanje prijavi pri šolski tekmovalni komisiji.

Za državno tekmovanje organizacijski odbor po prejemu vseh poročil šolskega tekmovanja objavi seznam tekmovalcev, ki se na podlagi rezultatov šolskega tekmovanja lahko udeležijo državnega tekmovanja. Seznam udeležencev državnega tekmovanja organizator objavi na spletni strani www.proteus.si in prijava s strani šole ni potrebna.

Poročila o izvedbi šolskega tekmovanja morajo vsebovati naslednje podatke: ime in priimek udeleženca, naziv šole, ime in priimek mentorja in njegov elektronski naslov, ime in priimek ocenjevalca, doseženo število točk, opombo o morebitnem naknadnem reševanju pritožb.

 

VODENJE TEKMOVANJA

 1. člen

(Tekmovalne komisije in imenovanje)

Celovito vodenje v sodelovanju s tekmovalnimi komisijami izvaja organizacijski odbor tekmovanja in strokovni odbor. Člani organizacijskega odbora so lahko istočasno člani posamezne tekmovalne komisije.

Tekmovanja na posameznih ravneh vodijo tekmovalne komisije, in sicer:

 • tekmovanje na šolski ravni vodijo šolske tekmovalne komisije, ki jih imenuje ravnatelj šole. Komisijo sestavljata predsednik in član. Vsaj eden v komisiji mora biti učitelj biologije.
 • organizacijo tekmovanja na državni ravni vodi organizacijski odbor. V primeru, da poteka državno tekmovanje istočasno na dveh ali več krajih hkrati, organizacijski odbor imenuje ustrezno število tekmovalnih komisij, ki jih sestavlja do 5 članov. Vsaj en član mora biti učitelj biologije.

 

PRIPRAVA NALOG

 1. člen

(Priprava nalog)

Naloge iz znanja ter rešitve s točkovnikom za tekmovanje iz biologije za vse stopnje tekmovanja pripravi strokovni odbor. Za vse ocenjevalce izdela tudi natančne rešitve in navodila o popravljanju nalog, uporabo točkovnika in po potrebi organizira seminar za ocenjevalce.

Recenzijo nalog, rešitev in točkovnika opravijo imenovani recenzenti. Recenzente imenuje organizacijski odbor. Tekmovalne naloge morajo biti lektorirane.

Na obeh ravneh tekmovanja tekmovalci rešujejo naloge v pisni obliki, na državnem tekmovanju pa lahko tudi v obliki vaj ali laboratorijskega dela, kar pa mora biti razvidno iz razpisa tekmovanja za tekoče leto.

Za učence italijanske in madžarske narodnosti in učence mednarodnih šol se pripravijo prevodi nalog v ustrezne jezike (italijanščina, madžarščina, angleščina). Prošnjo za prevode nalog naslovi šola pisno na Prirodoslovno društvo Slovenije ob prijavi na šolsko tekmovanje. Kasnejše prijave za prevode nalog se ne upoštevajo in učenci rešujejo naloge v slovenskem jeziku.

 1. člen

(Tajnost tekmovalnih nalog)

Organizacijski in strokovni odbor ter šolske tekmovalne komisije so do zaključka reševanja nalog odgovorne za tajnost tekmovalnih nalog in do objave rezultatov za anonimnost rezultatov vseh tekmovalcev.

Do začetka tekmovanja se naloge hranijo v zapečateni kuverti v varnostni ognjevarni omari z nepoškodovanim mehanizmom za zapiranje v kraju, kjer bo potekalo tekmovanje.

 1. člen

(Hranjenje nalog)

Izdelke z državnega tekmovanja državna tekmovalna komisija hrani eno leto. Po preteku roka za hranjenje nalog se zagotovi uničenje nalog.

 

ORGANIZACIJA TEKMOVANJA

Tekmovalni red

 1. člen

(Trajanje tekmovanja)

Tekmovanje na šolski ravni traja 45 minut in na državni ravni 90 minut za teoretični del, trajanje morebitnega praktičnega dela pa se določi vsako leto z razpisom posebej.

 1. člen

(Zapisnik tekmovanja)

O poteku tekmovanja nadzorna oseba vodi zapisnik, ki je sestavni del dokumentacije o tekmovanju.

 1. člen

(Nadzorne osebe)

Potek reševanja tekmovalnih nalog na šolskem tekmovanju nadzoruje ena nadzorna oseba na 15 tekmovalcev. Nadzorna oseba mora imeti možnost zamenjave. Na državnem tekmovanju nadzorujeta tekmovalce dve nadzorni osebi na 15 tekmovalcev. Nadzorne osebe so lahko člani tekmovalne komisije.

Sklep o odstranitvi tekmovalca iz prostora, kjer poteka tekmovanje, in razlogu za to, vpiše nadzorna oseba v zapisnik tekmovanja.

Zapisnik o poteku šolskega tekmovanja pripravi šolska tekmovalna komisija in ga shrani skupaj s tekmovalnimi polami.

Če udeleženec tekmovanja krši določila tega pravilnika (uporaba nedovoljenih sredstev, motenje sotekmovalcev), ga lahko predsednik pristojne tekmovalne komisije izloči iz tekmovanja. Izločitev tekmovalca se vpiše v zapisnik tekmovanja z navedbo razloga za izločitev.

 1. člen

(Razporeditev v prostoru)

Vsak učenec mora imeti svojo mizo. Če so mize dvosedežne, sedijo vsi tekmovalci na isti strani. Razmik med središči stolov, na katerih sedijo tekmovalci, mora biti najmanj 1,5 m. Vsi so obrnjeni v isto smer. Nadzorni osebi morata imeti nemoten dostop do vsakega tekmovalca in nadzor nad vsemi.

 1. člen

(Pripomočki, ki jih lahko uporabljajo)

Na tekmovanjih tekmovalci lahko uporabljajo le kemični svinčnik modre ali črne barve.

O uporabi drugih pripomočkov odloči predsednik strokovne komisije.

V prostor, kjer poteka tekmovanje, ni dovoljeno prinašati nikakršnih elektronskih, komunikacijskih ali drugih naprav (računalnikov, radio aparatov, prenosnih telefonov, MP3 naprav, ipd.).

 

ŠOLSKO TEKMOVANJE

 1. člen

(Kraj in čas tekmovanja)

Šolsko tekmovanje organizira šolska tekmovalna komisija.

Šolsko tekmovanje poteka v prostorih, ki jih izbere šolska tekmovalna komisija.

Šola poskrbi za ustrezno predpripravo prostora, v katerem bo potekalo tekmovanje. Tekmovanje poteka v vsej Sloveniji istočasno.

 1. člen

 (Naloge predsednika tekmovalne komisije)

Šolska tekmovalna komisija:

 • se z ravnateljem šole dogovori za nemoten potek tekmovanja; za fotokopiranje tekmovalnih nalog in njihovo tajnost poskrbi ravnatelj šole,
 • pridobi sodelavce ocenjevalce; ocenjevalci so lahko le učitelji biologije,
 • poskrbi za vpis tekmovalcev v zapisnik in posreduje podatke rezultatov organizacijskemu odboru tekmovanja,
 • arhivira tekmovalno dokumentacijo,
 • skupaj z ravnateljem šole podeli bronasta priznanja,
 • se po potrebi posvetuje s strokovnim odborom tekmovanja,
 • pošlje zapisnik o šolskem tekmovanju državni tekmovalni komisiji. Zapisnik mora vsebovati naslednje podatke: ime in priimek udeleženca, naziv šole, ime in priimek mentorja in njegov elektronski naslov, ime in priimek ocenjevalca, doseženo število točk, opombo o morebitnem naknadnem reševanju pritožb.
 • na poziv organizacijskega odbora tekmovanja pošlje v določenem roku na naslov Prirodoslovnega društva Slovenije rešene in popravljene naloge šolskega tekmovanja učencev, ki so dosegli 70 % točk ali več.
 1. člen

(Vrednotenje nalog)

Naloge vrednotijo učitelji biologije najkasneje v roku 7 delovnih dni po tekmovanju.

Organizacijski odbor vsako leto pozove naključno izbrane šole, da pošljejo v ponovni pregled rešene in popravljene pole šolskega tekmovanja tistih učencev, ki so dosegli 70 % točk ali več.

Če organizacijski odbor ugotovi, da naloge niso bile vrednotene v skladu z veljavnimi rešitvami in točkovnikom in učenec ne dosega določenega števila točk, učenca izključi s seznama dobitnikov bronastega priznanja in s seznama udeležencev državnega tekmovanja.

 1. člen

(Pogoji za uvrstitev na državno tekmovanje)

Organizacijski odbor na podlagi rezultatov šolskega tekmovanja oblikuje seznam učenk in učencev, ki se lahko udeležijo državnega tekmovanja. Pri tem se upošteva naslednji merili:

 • 80 % doseženih točk ali več na šolskem tekmovanju,
 • število udeležencev državnega tekmovanja ne presega števila 500.

Organizacijski odbor na osnovi zgornjih kriterijev oblikuje seznam učenk in učencev, ki se lahko udeležijo državnega tekmovanja. Seznam se objavi na spletni strani www.proteus.si.

 

DRŽAVNO TEKMOVANJE

 1. člen

(Kraj in čas tekmovanja)

Državno tekmovanje organizira organizacijski odbor, ki izbere kraj in čas poteka tekmovanja, ki ga po šolskem tekmovanju objavi na spletni strani www.proteus.si.

 1. člen

(Naloge Organizacijskega odbora)

Organizacijski odbor:

 • določi datum in uro državnega tekmovanja,
 • na osnovi števila prijavljenih na državno tekmovanje zagotovi ustrezno število tekmovalnih pol,
 • zagotovi kraj poteka tekmovanja,
 • zagotovi ocenjevalce za vrednotenje nalog,
 • poskrbi za vpis tekmovalcev in objavo rezultatov,
 • poskrbi za arhiviranje tekmovalne dokumentacije,
 • poskrbi za pripravo poročila o tekmovanju za Izvršni odbor Prirodoslovnega društva Slovenije in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport,
 • poskrbi za izdajo ustreznih potrdil mentorjem in ocenjevalcem za opravljeno delo.
 1. člen

(Šifriranje nalog)

Na državnem tekmovanju je obvezno šifriranje nalog.

 1. člen

(Vrednotenje nalog)

Naloge vrednotijo učitelji biologije oziroma od organizatorja tekmovanja določene osebe najkasneje v roku 5 delovnih dni po tekmovanju.

Osebe, ki vrednotijo naloge, lahko predlagajo Strokovnemu odboru dopolnitve ali spremembe končnih rešitev in točkovnika. Vse spremembe morajo biti strokovno argumentirane in tiste, ki jih sprejme Strokovni odbor, veljajo za dokončne brez možnosti ugovora. Novo stanje rešitev je potrebno upoštevati pri ponovnem vrednotenju nalog vseh tekmovalcev.

 1. člen

(Kršenje pravilnika s strani člana tekmovalne komisije)

Tekmovalna komisija in tekmovalci so dolžni upoštevati določila tega pravilnika in navodila predsednika pristojne tekmovalne komisije.

Če član tekmovalne komisije ne upošteva določil tega pravilnika in navodil predsednika pristojne tekmovalne komisije, ga predsednik ustrezne tekmovalne komisije razreši članstva v komisiji. Razrešitev se vpiše v zapisnik tekmovanja.

Vse spore v zvezi s tekmovanjem rešuje organizator.

 

VLOGA IN NALOGE UČITELJEV IN MENTORJEV

 1. člen

(Odgovornost za tekmovalce)

Odgovornost za tekmovalce v času srečanja in tekmovanja prevzamejo organizator in spremljevalci.

Odgovornost za tekmovalce med potjo do mesta srečanja in tekmovanja prevzamejo šola, ki pošilja tekmovalce, mentorji in pooblaščeni spremljevalci oziroma starši.

 1. člen

(Usposabljanje ocenjevalcev)

Predsednik Strokovnega odbora mora po zaključku pisanja tekmovalnih nalog organizirati sestanek učiteljev, ki bodo naloge vrednotili. Na sestanku pregledajo rešitve nalog in točkovnik ter razjasnijo morebitne nejasnosti.

 1. člen

(Strokovno spopolnjevanje)

Vsako leto lahko organizacijski odbor tekmovanja ali Prirodoslovno društvo Slovenije za učitelje, ki sodelujejo pri tekmovanju, in mentorje predvidi strokovno spopolnjevanje. Spopolnjevanje lahko poteka v dogovoru z Zavodom RS za šolstvo in se objavi v Katalogu stalnega strokovnega spopolnjevanja učiteljev.

 

KRITERIJI ZA PODELJEVANJE PRIZNANJ

 1. člen

(Kriteriji za podeljevanje priznanj)

Tekmovalne komisije morajo pri podeljevanju bronastih, srebrnih in zlatih Proteusovih priznanj upoštevati kriterije navedene v 27., 28., 29. in 30. členu Pravilnika o sofinanciranju šolskih tekmovanj (UL RS, št. 74/2021).

 1. člen

(Objava rezultatov in mesto objave)

Neuradni rezultati šolskega tekmovanja morajo biti javno objavljeni najkasneje 7. delovni dan po izvedbi tekmovanja.

Neuradni rezultati državnega tekmovanja morajo biti javno objavljeni najkasneje 5. delovni dan po izvedbi tekmovanja.

Uradni rezultati šolskega in državnega tekmovanja morajo biti objavljeni najkasneje 14 dni po tekmovanju. Iz objave rezultatov mora biti razvidno, koliko točk je osvojil posamezni tekmovalec, ki je prejel bronasto, srebrno ali zlato priznanje.

Rezultate za bronasto priznanje objavi šolska tekmovalna komisija, za srebrno in zlato priznanje pa organizacijski odbor na spletnih straneh Prirodoslovnega društva Slovenije.

Rezultati državnega tekmovanja morajo biti objavljeni javno.

Objava rezultatov državnega tekmovanja mora vključevati: naslov tekmovanja in raven, šifro tekmovalca(-ke), ime in priimek tekmovalca(-ke), naziv šole in kraj, ime in priimek mentorja oz. mentorice, število doseženih točk, doseženo priznanje, praviloma tudi doseženo mesto ter nagrade.

 1. člen

(Objava na spletnih straneh)

Rezultati za srebrno in zlato priznanje morajo biti po razglasitvi objavljeni na spletnih straneh Prirodoslovnega društva Slovenije.

 1. člen

(Objava nalog in točkovnikov)

Po razglasitvi neuradnih rezultatov se na spletnih straneh Prirodoslovnega društva Slovenije objavijo tudi naloge za vse ravni tekmovanja z rešitvami in točkovniki.

 1. člen

(Tiskovine za priznanja)

Tiskovine za priznanja zagotovi Prirodoslovno društvo Slovenije.

 1. člen

(Priprava priznanj)

 • Vsa podeljena Proteusova priznanja morajo biti podpisana in žigosana, in sicer:
 • bronasta z žigom šole in s podpisom ravnatelja in predsednika šolske tekmovalne komisije.
 • srebrna in zlata priznanja z žigom Prirodoslovnega društva Slovenije in s podpisom predsednika društva.
 1. člen

(Podelitev bronastih priznanj in nagrad)

Bronasta priznanja se podelijo v šoli. Podelitev naj poteka na slovesen način. Način podeljevanja in čas podeljevanja določi šola. Najboljši tekmovalci lahko dobijo priložnostne nagrade.

 1. člen

(Podelitev srebrnih in zlatih priznanj in nagrad)

Prirodoslovno društvo Slovenije skupaj z organizacijskim odborom poskrbi za slovesno podelitev srebrnih in zlatih priznanj. Najboljši tekmovalci lahko dobijo priložnostne nagrade.

 1. člen

(Evidenca o priznanjih)

Evidenco o izdanih priznanjih in dokumentacijo tekmovanja hrani predsednik organizacijskega odbora v arhivu Prirodoslovnega društva Slovenije. V primeru odsotnosti predsednika organizacijskega odbora ima dostop do arhiva od predsednika organizacijskega odbora pooblaščena oseba.

 

UGOVOR NA VREDNOTENJE NALOG

 1. člen

(Ugovor na vrednotenje nalog)

Če tekmovalec meni, da je na šolskem ali državnem tekmovanju z reševanjem dosegel boljši rezultat, kot izhaja iz razglasitve rezultatov, lahko v roku 3 dni od objave neuradnih rezultatov vloži pisni ugovor, ki mora biti obrazložen. Ugovor se naslovi na organizacijski odbor ali na Prirodoslovno društvo Slovenije.

Po vložitvi ugovora ima tekmovalec pravico, da skupaj z mentorjem pregleda svojo tekmovalno nalogo in sicer na sedežu Prirodoslovnega društva Slovenije v času pritožbenega roka.

Po prejemu ugovora strokovni odbor nalogo ponovno pregleda in odloči o ugovoru. Njegova odločitev je dokončna in zoper njo ni možno vložiti ponovnega ugovora.

 

FINANCIRANJE TEKMOVANJA

 1. člen

(Financiranje šolskega tekmovanja)

Sredstva za izvedbo šolskih tekmovanj zagotovi šola, ki tekmovanje organizira. Viri sredstev so:

 • sredstva, pridobljena s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport,
 • sredstva, pridobljena z lastno dejavnostjo,
 • prispevki sponzorjev in donatorjev,
 • darila in volila,
 • drugi viri.
 1. člen

(Prijavnina na tekmovanje)

Organizator tekmovanja ne zahteva plačila kotizacij ali nabave posebne opreme oziroma pripomočkov (namensko periodično gradivo, učno gradivo) za sodelovanje na tekmovanju.

 

 1. člen

(Financiranje državnega tekmovanja)

Viri sredstev za izvedbo državnega tekmovanja so:

 • sredstva, pridobljena s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport,
 • sredstva, pridobljena z lastno dejavnostjo organizatorja tekmovanja,
 • darila in volila,
 • prispevki sponzorjev in donatorjev,
 • drugi viri.
 1. člen

(Poraba sredstev)

Med stroške tekmovanja štejemo sredstva namenjena za:

 • pripravo nalog za šolsko in državno tekmovanje,
 • prevode v jezike narodnosti,
 • prevode v angleščino za učence mednarodne osnovne šole,
 • razmnoževanje nalog in papir,
 • delo tekmovalnih komisij,
 • materialne stroške članov komisij (strokovna literatura ipd.),
 • stroške uporabe eksperimentalnih pripomočkov,
 • pripravo in pošiljanje razpisov in vabil,
 • pripravo seznamov tekmovalcev in vodenje evidence,
 • diplome (priznanja) in potrdila, značke, medalje,
 • nagrade za tekmovalce,
 • morebitno udeležbo najboljših treh v vsaki kategoriji tekmovanja na poletnih šolah in izobraževalnih oblikah; najboljši iz vsake kategorije tekmovalcev se lahko udeleži teh oblik izobraževanja tudi v tujini.
 • pripravo in obdelavo anketnih vprašalnikov,
 • delo pri organizaciji in nadzoru,
 • malico/kosilo za tekmovalce in komisije,
 • spremljevalni program v času tekmovanja (ogled muzeja, kinematografa ipd.),
 • potne stroške za udeležence iz Slovenije na mednarodnih srečanjih oz. tekmovanjih.

Navedene postavke so podlaga za pripravo finančnega plana tekmovanja na nivoju šole in države.

Finančni plan sprejme na predlog organizacijskega odbora izvršni odbor Prirodoslovnega društva Slovenije pred pričetkom tekmovanja.

Najkasneje v 45 dneh po izvedbi tekmovanja Organizacijski odbor tekmovanja pripravi, Izvršni odbor PDS pa sprejme finančno in organizacijsko poročilo o poteku tekmovanja.

 

 1. člen

(Plačilo za delo)

Sodelovanje vseh članov odborov, ki sodelujejo pri pripravi in izvedbi tekmovanja za biologijo, je prostovoljno in brezplačno.

Delo učiteljev in mentorjev na tekmovanju, ki ga financira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, se praviloma ne nagrajuje denarno. Porabljeni čas se obračuna v okviru priprave tekmovalcev na tekmovanje. Sodelovanje se upošteva pri napredovanju v skladu s Pravilnikom o napredovanju v nazive v osnovnem in srednjem šolstvu.

Glede na svoja razpoložljiva finančna sredstva lahko šole, zainteresirana društva in organizator določijo, da posamezna dela in opravila pri tekmovanju ali delu tekmovanja delno ali v celoti honorirajo.

Uspešni mentorji lahko prejmejo nagrade.

O višini plačila za delo in višini nagrade sprejme sklep organizator, ki ga potrdi Izvršni odbor PDS.

 

 

 1. člen

(Povrnitev stroškov)

Organizator srečanja in tekmovanja, ki ga financira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, povrne potne stroške učiteljem in mentorjem, ki delajo v tekmovalnih komisijah, če jim tega ne povrne šola oziroma zavod, ki jih pošilja.

 

KAZENSKE DOLOČBE

 1. člen
  (Kršenje pravilnika s strani člana tekmovalne komisije)

Tekmovalna komisija in tekmovalci so dolžni upoštevati določila tega pravilnika in navodila predsednika pristojne tekmovalne komisije.

Če član tekmovalne komisije ne upošteva določil tega pravilnika in navodil predsednika pristojne tekmovalne komisije, ga predsednik ustrezne tekmovalne komisije razreši članstva v komisiji. Razrešitev vpiše v zapisnik tekmovanja.

 1. člen
  (Kršenje pravilnika s strani tekmovalcev)

Če udeleženci tekmovanja ne upoštevajo določil tega pravilnika in navodil pristojne tekmovalne komisije, jih lahko pristojna tekmovalna komisija izloči iz tekmovanja. Izločitev tekmovalca iz tekmovanja se skupaj z navedbo razloga za izločitev vpiše v zapisnik tekmovanja.

 

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

 1. člen

(Sprejem pravilnika)

Pravilnik o tekmovanju učencev za tekmovanje iz biologije za Proteusovo priznanje sprejme izvršni odbor Prirodoslovnega društva Slovenije.

Enak postopek velja tudi za sprejem sprememb in dopolnitev tega pravilnika.

 1. člen

Dopolnitve in spremembe tega pravilnika so bile sprejete na seji izvršnega odbora Prirodoslovnega društva Slovenije 1. februarja 2022.

 1. člen

Ta pravilnik začne veljati z dnem, ko ga podpiše predsednik Prirodoslovnega društva Slovenije. Objavljen je na društveni spletni strani.

 

 

 

Datum: 1. februar 2022                                                                       Predsednik PDS:

Številka: PtOŠ-8/2022                                                                  prof. dr. Radovan Komel

 

Comments are closed.